Handelsbetingelser

1. INDLEDNING

Disse handelsbetingelser, de “Almindelige Handelsbetingelser” gælder for alle udførte opgaver samt alle tilbud afgivet af Logistikkompagniet ApS, CVR-nr. 41 71 49 05, (“Logistikkompagniet”), med mindre andet skriftligt er aftalt.

De Almindelige Handelsbetingelser er bindende for kunden som defineret nedenfor, og er en integreret del af den individuelle projektaftale, der udarbejdes skriftligt ved hvert projekt.

Regulerer projektaftalen forhold, der også er omfattet af de Almindelige Handelsbetingelser, skal de særlige forhold i projektaftalen gælde forud for de Almindelige Handelsbetingelser.

2. DEFINITIONER

“Aftalen/Aftalerne” betyder den/de individuel(le) projektaftale(r) indgået mellem Logistikkompagniet og kunden inden for områderne bemandingsløsninger, konsulent/rådgivningsydelser og/eller interim management.

“Kunden” betyder enhver, som har indgået aftale med Logistikkompagniet om køb af ydelser inden for områderne bemandingsløsninger, konsulent/rådgivningsydelser og/eller interim management.

“Opgave” betyder en specifik afgrænset ydelse i henhold til en Aftale med Logistikkompagniet.

3. PRISER OG BETALINGSVILKÅR

Fakturering

Kunden faktureres månedsvist i hele Aftalens løbetid, hvis ikke andet fremgår af Aftalen. Alle priser angivet i Aftalen er i danske kroner eksklusiv moms.

Prisen

Fakturabeløbet udregnes som en time- og/eller en enhedsopgørelse for den pågældende periode, sammenholdt med de i Aftalen aftalte time- og/eller enhedspriser. Andre beløb, såsom konsulentydelser, rejse- og/eller opholdsomkostninger, påløbet efter Aftalens indgåelsesdato, bliver ligeledes faktureret månedsvist i takt med at omkostningen påløber ved udførelse af Aftalens Opgaver.

Betalingsvilkår

Seneste rettidige betalingsdato er femten (15) dage netto efter fremsendelse af fakturaen.

Betalingssted

Alle fordringer overdrages til factoringselskabet AL-Finans A/S, medmindre andet er oplyst. Betaling med frigørende virkning kan alene ske til AL-Finans A/S, medmindre andet fremgår af fakturaen. Betalingsoplysningerne til AL-Finans A/S fremgår af fakturaen.

Årlig prisregulering

Med virkning fra 1. januar i hvert kalenderår, justeres alle priser med en %-sats svarende til stigningen i Danmarks Statistiks Lønindex 12 måneder tilbage.

Forsinket betaling

Ved overskridelse af betalingsbetingelserne vil Logistikkompagniet opkræve månedlige morarenter af skyldig saldo med 2 % pr. påbegyndt måned, indtil betaling af udestående beløb finder sted. Såfremt udestående beløb ikke er modtaget rettidigt og Logistikkompagniet må udsende en betalingspåmindelse, pålægges et gebyr på DKK 100 inkl. moms for hver betalingspåmindelse.

4. ANSVAR

Logistikkompagniet er kun ansvarlig for følger af mangler, bortkomst eller skader, som skyldes fejl eller forsømmelser hos Logistikkompagniet, herunder Logistikkompagniets medarbejdere.

Logistikkompagniet er uden ansvar for tab som følge af bortkomst eller skader, der skyldes behandling, nedpakning, læsning, stuvning, aflæsning og udpakning foretaget af Kunden eller personer, der handler på vegne af Kunden. Logistikkompagniet er ligeledes ikke ansvarlig for tab som følge af tyveri.

Er Logistikkompagniet iflg. Kunden ansvarlig for et tab som følge af en skade, skal Kunden anmelde tabet til sit eget forsikringsselskab, og ikke til Logistikkompagniet.

Logistikkompagniets ansvar for tab overfor Kunden, er i alle tilfælde begrænset til det samlede beløb Logistikkompagniet har faktureret Kunden i de sidste tre fremsendte månedsfakturaer, dog aldrig større end værdien per hændelse beskrevet i NSAB2015 § 24.

Logistikkompagniet fraskriver sig herudover ansvaret for tab som følge af følgende forhold:

Godsets beskaffenhed

Logistikkompagniet er ikke ansvarlig for forhold ved godsets beskaffenhed, der gør, at godset ikke kan tåle påvirkninger, der normalt forekommer under håndtering, truckkørsel og opbevaring. Kunden har pligt til skriftligt at gøre Logistikkompagniet opmærksom på, hvis der er tale om særligt værdifuldt gods, såsom, men ikke begrænset til antikviteter, kunstgenstande, malerier, værdifulde tæpper, guld, sølv og ædelstene eller andet.

Skadedyr
Logistikkompagniet er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af skader forårsaget af skadedyr, medmindre disse direkte kan tilregnes Logistikkompagniets tilsidesættelse af brancherelevante forholdsregler.

Force majeure

Logistikkompagniet er ikke erstatningsansvarlig for tab eller beskadigelse som følge af omstændigheder uden for Logistikkompagniets kontrol. Sådanne omstændigheder omfatter, men er ikke begrænset til, jordskælv, cykloner, storme, oversvømmelser, tåge, krig, flystyrt, embargo, optøjer, uroligheder og faglige aktioner.

5. MEDARBEJDERE

Stiller Logistikkompagniet mandskab til Kundens rådighed på Kundens eller et af Kunden bestemt arbejdssted, gælder følgende:

Kontaktpersoner

Logistikkompagniet og Kunden udpeger hver én kontaktperson i forbindelse med Aftalens indgåelse. Kontaktpersonerne varetager den daglige undersøgelse af om Opgaven udføres i overensstemmelse med Aftalen. Aftalens parter har pligt til at give den anden part meddelelse om forhold, som kan forhindre, at Opgaven løses på den aftalte tid eller på den aftalte måde. Meddelelse om sådanne forhold skal gives skriftligt og straks til den relevante kontaktperson, når forholdet er konstateret. Eventuel udskiftning af kontaktperson meddeles den anden part skriftligt straks efter personskiftet er blevet bestemt.

Udskiftning af medarbejdere

Logistikkompagniet er berettiget til at udskifte medarbejdere på Kundens Opgave ved medarbejdernes fratrædelse, sygdom eller øvrige omstændigheder.

Håndtering af farligt gods

Farligt gods håndteres kun ved forudgående skriftlig aftale herom. Det påhviler Kunden senest ved Aftalens indgåelse at oplyse om eventuelt farligt gods samt dets nærmere karakter, herunder som minimum korrekt kemisk/teknisk betegnelse samt fareklassenummer.

Utilstrækkelig eller urigtig emballering samt mærkning, og videregivelse af forkerte oplysninger i relation til farligt gods m.v. medfører pligt til at holde Logistikkompagniet skadesløs for det tab og den skade, som forvoldes mod eller af Logistikkompagniet.

Omkostninger afholdt af Logistikkompagniet i forbindelse med håndteringen af det farlige gods tillægges de i Aftalen angivne priser, hvis ikke andet er aftalt.

Sikkerhed

Kunden skal informere Logistikkompagniets medarbejdere om brand- og flugtveje samt give nøjagtige instrukser og forholdsregler ved brand i Kundens eller den af Kunden bestemte arbejdsplads. Ligeledes skal Kunden give Logistikkompagniets medarbejdere særskilt information om alle sikkerhedsmæssige forskrifter og procedurer, der er relevante for arbejdets sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarlige udførelse.

Overtagelse af medarbejdere

Logistikkompagniets medarbejdere er et vigtigt aktiv i at levere og fastholde en høj kvalitet og kan derfor som udgangspunkt ikke overtages af kunden. Det er dog undtagelsesvis muligt at indgå en særaftale, vilkår aftales individuelt.

Skulle kunden alligevel vælge at ansætte Logistikkompagniets medarbejdere uden forudgående aftale/accept fra Logistikkompagniet, faktureres kunden to måneders fuldtid. Dette er ligeledes gældende hvis medarbejderen opsiger sin stilling hos Logistikkompagniet for umiddelbart derefter at tiltræde tilsvarende eller lignende stilling hos kunden uden at kunden forudgående har indgået nærmere aftale med Logistikkompagniet.

6. OPLAGRING

Hvor oplagring af kundens gods finder sted på Logistikkompagniets lager, tegner kunden selv forsikring for varen i forhold til brand, vand og indbrudstyveri.

7. FORSIKRING

Varer under transport i køretøj indregistreret til andre end Logistikkompagniet dækkes af kundens vareforsikring.

Medarbejdere fra Logistikkompagniet, som er stillet Kunden til rådighed i forbindelse med Aftalen, skal dækkes af Kundens arbejdsskadeforsikring. Således er det Kunden som har sikringspligt og pligt til at anmelde arbejdsulykker.

Omkostninger ved arbejdsskade sket på kundens lokation (herunder løn til medarbejder under sygemelding) varetages af kunden. Omkostningerne faktureres af Logistikkompagniet til almindelig afregning, der fremgår af Aftalen.

8. MISLIGHOLDELSE

Ophævelse ved væsentlig misligholdelse

I tilfælde af væsentlig misligholdelse af en af parternes forpligtelser i henhold til Aftalen eller disse Almindelige Handelsbetingelser, kan Aftalen straks hæves ved skriftlig meddelelse til den misligholdende part. Som væsentlig misligholdelse betragtes navnlig (i) Kundens manglende efterkommelse af påbud om sikkerhedsmæssige forhold for Logistikkompagniets mandskab, (ii) ikke-opfyldelse af Kundens betalingsforpligtelser, samt (iii) Kundens forberedelse af tvangsakkord, frivilligt forlig med kreditorer, rekonstruktion, udlæg i kundens ejendom, konkursbegæring eller såfremt Kunden på anden måde bliver insolvent, såfremt Kunden Kundens bo ikke stiller sikkerhed inden for en af Logistikkompagniet fastsat frist.

Den misligholdende part er erstatningsansvarlig for de direkte tab, misligholdelse har påført den anden part, som følge af førtidig ophævelse af Aftalen. Den misligholdende part er ikke ansvarlig for indirekte tab af nogen art, herunder driftstab, avancetab, følgeskader eller andre indirekte tab.

Fejl og mangler

Ved synlige tab eller beskadigelser, forårsaget af Logistikkompagniets mandskab, skal indsigelser gøres gældende skriftligt senest 5 dage efter at skaden er konstateret. I modsat fald bortfalder Kundens ret til at kræve erstatning af Logistikkompagniet.

Ved manglende eller mangelfuldt udført arbejde af Logistikkompagniets mandskab, skal indsigelser gøres gældende skriftligt senest 7 dage efter at manglen er konstateret. I modsat fald bortfalder Kundens ret til afhjælpning og erstatning. Konstaterer Kunden mangler, forbeholder Logistikkompagniet sig ret til at afhjælpe disse, gennem et for logistikbranchen sædvanligt antal afhjælpningsforsøg.  Er afhjælpning ikke muligt eller frasiger Logistikkompagniet sig sin afhjælpningsret, er Logistikkompagniets ansvar alene begrænset til et forholdsmæssigt afslag i vederlaget svarende til det ikke udført arbejde, eller til en erstatning, som maksimalt udgør omkostningen ved at lade en anden leverandør på rimelige markedsvilkår udføre arbejdet.

Forsinkelser

Såfremt Kunden forudser en forsinkelse i leveringen eller et forhold der kan forhindre Logistikkompagniets udførelse af Opgaven efter Aftalen, skal Kunden straks give Logistikkompagniet skriftlig meddelelse herom. Meddelelsen skal indeholde en udførlig beskrivelse af årsagen til forsinkelsen samt varigheden af de forhold, der er skyld i forsinkelsen.

9. UNDERLEVERANDØRER

Logistikkompagniet er berettiget til at benytte underleverandører til at udføre Opgaverne.

10. VARIGHED OG OPSIGELSE

Hvis ikke andet er anført i Aftalen mellem Logistikkompagniet og Kunden, kan Aftalen opsiges af hver part med 2 måneders varsel til udgangen af en måned.

11. OVERDRAGELSE AF AFTALEN

Kunden kan hverken direkte eller indirekte overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henholdt til Aftalen til tredjemand uden forudgående skriftlig accept fra Logistikkompagniet.

12. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY.

Logistikkompagniet forventer at Kunden i enhver henseende agerer i overensstemmelse med kerneværdierne fastsat i den til enhver tid gældende udgave af FN’s Global Compact’s ti principper vedrørende overholdelse af menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

13. VILKÅRENES UAFHÆNGIGHED

Såfremt en eller flere bestemmelser i disse Almindelige Handelsbetingelser erklæres ugyldige eller lovstridige, skal de øvrige bestemmelser stadig være gældende.

14. FORTROLIGHED OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

De af Logistikkompagniet til Kunden udleverede oplysninger, herunder prisoplysninger, skal betragtes som strengt fortrolige, og må ikke uden forudgående accept fra Logistikkompagniet videregives til tredjemand. Kundens overtrædelse(r) af fortrolighedsforpligtelsen medfører ansvar over for Logistikkompagniet efter dansk rets almindeligelige regler, tillige med en konventionalbod på DKK 25.000 for hver overtrædelse.

Indebærer Kundens overtrædelse af fortrolighedsforpligtelsen opretholdelsen af en uretmæssig tilstand, anses hver påbegyndt uge, hvori den uretmæssige tilstand opretholdes, for at udgøre en ny overtrædelse.

Logistikkompagniet videregiver udelukkende oplysninger om Kunden til offentlige myndigheder i det omfang lovgivningen foreskriver det. Særligt informationer af økonomisk art eller strategisk karakter, givet af Kunden, i forbindelse med udarbejdelse eller effektuering af Aftalen vil af Logistikkompagniet håndteres strengt fortroligt uden adgang for tredjemand eller uautoriseret personel.

Misligholder Kunden sine forpligtelser over for Logistikkompagniet indberetter Logistikkompagniet Kunden til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med de regler, der gælder herfor, ligesom oplysningerne kan videregives til tredjemand i forbindelse med inddrivelse af tilgodehavender hos Kunden.

15. LOVVALG OG VÆRNETING

Aftalen er underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk ret, dog bortset fra dansk rets internationale privatretlige regler, i det omfang disse regler er fravigelige.

Enhver tvist i forbindelse med Aftalen, herunder tvister om Aftalens eksistens eller gyldighed, som ikke kan afgøres mindeligt mellem parterne, skal løses ved mediation ved Voldgiftsinstituttet, medmindre en part gør indsigelse herimod. Voldgiftsinstituttet skal anvende de regler, som gælder ved indgivelsen af anmodning om mediation.

Kan en tvist mellem parterne ikke afgøres mindeligt, skal sagen indbringes for de danske domstole ved Logistikkompagniets hjemsted.

Dette pkt. 15 skal ikke forhindre Logistikkompagniet i at påberåbe sig foreløbige retsmidler, herunder fogedforbud, eller lignende mulige retsmidler efter relevant udenlandsk lovgivning.

16. PERSONDATA

Logistikkompagniet indsamler kontaktoplysninger (navn, telefonnummer og e-mail) på enkeltpersoner hos Kunden. Formålet med data er at kunne opfylde den aftale, vi har om udførelse af et stykke arbejde for Kunden, samt fakturering for arbejdet.

Data registreres i vores kundesystem så det kan trækkes frem af driftsledere, salgspersonale eller regnskabsafdeling ved behov for kontakt i forbindelse med opfyldelse af vores aftale med Kunden.

Data på kontaktpersoner hos Kunden opbevares så længe der eksisterer en kontrakt mellem Kunden og Logistikkompagniet. Efter aftalens ophør gemmes data alene med henblik på opfyldelse af myndighedskrav.

Version 03.2021